ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Távollevők között létrejövő szerződés

A szerződés tárgya a ZAX Hungária Kft. internetes áruházában található és megvásárolható termékek.

A termékek tulajdonságait,  jellemzőit, vételárát a termékhez tartozó aloldalra kattintva ismerheti meg.

A megrendelés elküldésével és annak a ZAX Hungária Kft. emailje visszaigazolásával a 45/2014.(II.26) Kormányrendelet alapján a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés jön létre a ZAX Hungária Kft.  mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbiak alapján.

A Szállító köteles posta vagy futárszolgálat útján a Vevő által kiválasztott terméket a Vevő által megadott szállítási címre eljuttatni, ill. amennyiben a Vevő esetlegs  személyes átvétel lehetőségét biztosítani.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben utánvétes fizetési módot választott a rendelési folyamat során.

 Elállási jog gyakorlása

A Vásárló a szerződéstől 5 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

A fogyasztó elállási jogát 

– termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek,

ill. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, továbbá a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 5 munkanapon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási jogát  az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállásra vonatkozó határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Vásárló a határidő utolsó napján nyilatkozatát postára adja.

Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, a Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 munkanapon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A Szállító a Vásárlónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. .Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Szállító mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta.

Ha a Vásárló eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 5 munkanapon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

Kivételek az elállási jog gyakorlása alól 

A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát

–  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette.

–  olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható.

–  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

–  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– amennyiben a terméket Szállító kifejezetten a Vevő utasításainak megfelelően, egyedi rendelés alapján állította össze.

–  a Szállító által előre elkészített csokoládé nylon csomagolását a Vevő felbontotta, úgy tekintettel arra, hogy a termék további felhasználása, vagy értékesítése termék természeténél fogva nem lehetséges a Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja.

A Vásárló köteles a csomag visszaküldésével kapcsolatos költségeket megfizetni, a Szállítónak nem áll módjában utánvétes csomagot átvenni. A csomag Szállítóhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A megvásárolt, hiánytalanul és sérülésmentesen visszajuttatott, ugyanakkor nem a Vásárló egyedi rendelése alapján összeállításra került termék vételárát az elállást követő legkésőbb 14 napon belül Szállító megtéríti Vásárló részére.

Fogyasztói kifogások kezelése

A vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

Komáromi Polgármesteri Hivatal Jegyzője –2900 Komárom, Szabadság tér 1.

 

Termék és kellékszavatosság

Kellékszavatosság

Szerződésünk alapján a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

–  kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, így

–  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést  megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

A hiba felfedezésétől számított 2 napon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két napon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 Szavatosság

A szavatossági igények érvényesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

A ZAXCHOCO webáruházában történő böngészés

A ZAXCHOCO weboldalán regisztráció nélkül is böngészhet, megismerkedhet különleges termékeinkkel és árainkkal. A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, azaz az ÁFÁ-t tartalmazzák és magyar forintban értendők. Vásárlás azonban csak regisztráció után lehetséges. Szállító garantálja, hogy a termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A webáruházunk nem mutat készletet, de csak olyan alapanyagok vannak feltüntetve a weboldalon, amelyek raktárkészleten találhatóak. Minden megrendelést a megrendelést követő 48 órán belül visszaigazolunk.

Készlettel kapcsolatban telefonon is módjában áll érdeklődni ügyfélszolgálatunkon. A rendelést követően a csokoládé elkészítése a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 3 munkanapon belül elkezdődik, melynek időtartama egy nap. A megrendeléstől számítottan a csokoládék kézhezvétele maximum 2-4 munkanapon belül várható.

Reklamáció

Amennyiben a vásárlás során bármilyen panasza merül fel, úgy azt kérjük jelezze e-mailben a info@zaxchoco.com címre. A reklamációkat minden esetben kivizsgáljuk és a bejelentést követő 5 napon belül választ adunk, indokolt esetben a terméket cseréljük. Ha ezen az úton nem sikerül panaszát rendezni, forduljon fent említett felügyeleti szerveinkhez.